Midtjysk VeteranKnallert Klub

Vedtægter

Vedtægter for Midtjysk Veteranknallert Klub

§1: Foreningens navn: Midtjysk Veteranknallert Klub, hvilket forkortes M.V.K.K. Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune

§2: Formål: Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for ældre og bevaringsværdige knallerter. Formålet søges fremmet ved bl.a. afholdelse af møder, udflugter og løb.

Der søges opnået samarbejde med inden – og udenlandske foreninger der har tilsvarende formål.

Foreningen vil endvidere arbejde for bevarelse af gamle knallerter, samt animere medlemmer til at holde egne knallerter i mønsterværdig stand.

En veteranknallert er en knallert, der er 35 år eller ældre.

Klubbens normale løb og øvrige arrangementer er beregnet for veteranknallerter, hvorfor deltagelse med yngre knallerter alene kan ske efter formandens – eller en af denne bemyndiget – godkendelse. Dog kan bestyrelsen afholde specielle løb og arrangementer, hvori der efter bestyrelsen anvisninger kan deltage yngre knallerter. Gæster kan medtages til foreningens møder og arrangementer, når der ikke er meddelt andet fra bestyrelsen.

§3: Begæring om optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der tager stilling til om den pågældende kan optages i foreningen. Ved optagelse i foreningen tilstilles der den pågældende et eksemplar af vedtægterne. Udmeldelse kan kun ske pr. 31.12, ved henvendelse til kassereren.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med foreningens formål, men vedkommende kan anke beslutningen på næstkommende generalforsamling.

Ved kontingent restance udover 1 måned fra påkrav, fortabes medlemskabet.

§4: Regnskabet går fra d. 1.11 til d. 31.10. Kontingentet Opkræves helårligt.

§5: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. For at en bestyrelse beslutning skal have gyldighed kræves mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for denne.

§6: Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

§7: Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned efter skriftlig indvarsling til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Indkommende forslag.
 5. Valg af formand for 2 år, på ulige år
 6. Valg af kasserer for 2 år, på lige år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år således: 3 på lige årstal, samt valg af suppleant, hvert år.
 8. Valg af revisor og revisor suppleant. Hvert år.
 9. Fastsættelse af det kommende års kontingent.
 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer om tilføjelser til dagsorden, skal optages dog under forudsætning af at have været formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning såfremt ikke skriftlig afstemning begæres af mindst 3 medlemmer.

§8: Til foreningens opløsning kræves at mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder herefter.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

§9: Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 3/4 andele af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid, Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§10: Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§11: Ved indmeldelse i klubben efter d.1.7 betales 1/2 års kontingent.

§12

 1. Ved generalforsamlingen kan der aldrig stemmes ved fuldmagt.
 2. Ved arrangementer på offentlig vej, skal godkendt styrthjelm og lovlig forsikring forefindes.
 3. Bestyrelsen kan indstille personer til æresmedlem.
 4. Alle medlemmer af M.V.K.K. har stemmeret.
 5. Bestyrelsen kan lave præmiering i forbindelse med klubbens forårs træf.
 6. Bestyrelsens medlemmer er kontingentfrie

Godkendt på generalforsamling d. 16.11.2023

Formand Peter Fredsted

Medlemskab

Webshop